Samtal om hållbart resande

, Samåkning

Vännfors

En kall vinterkväll samlades personer från Vännfors och omgivande byar i missionshuset i byn för att prata om hur hållbart resande kan bli verklighet även på landsbyggden. Projektet fanns på plats för att lyssna på byborna och komma med förslag på vad som skulle kunna fungera som innevånarna.

 

Av samtalet framgick det att Vännfors saknar till mångt och mycket den infrastruktur som mer tätbefolkade platser tar för givet. Bland annat är skolbussen den enda kollektivtrafik som finns tillgänglig i byn och eftersom bussen anpassas efter skolans tider är det svårt att använda den för arbetspendling.

 

Trots det fanns det en god vilja hos de som var på mötet att både hitta och prova på nya lösningar. Innan mötets slut kom man fram till att man borde börja med att kartlägga innevånarnas resmönster för att se om samåkningen skulle kunna utvecklas i byn.