Air Quality Demonstrator

Umeå har som många andra städer i Europa periodvis problem med höga halter av luftföroreningar. De största källan till luftföroreningar är avgaser från fordonstrafik. Trafiken genererar föroreningar i form av koldioxid, kvävedioxid, marknära ozon, bara för att nämna några, dessa ämnen har negativ påverkan på både miljön och människors hälsa.

 

Därför är målet för denna åtgärd att få bilister uppmärksamma på problemet och i förlängningen få dem att ändra sina resvanor till mer hållbara resor.

 

I centrala Umeå mäter samhällsbyggnadskontoret kontinuerligt luftföroreningarna varje dag och varje timme året runt, detta görs på ett par strategiska platser runt staden. Med denna data finns en väldigt bra möjlighet att visa invånarna i staden hur luftkvaliteten förändras beroende på hur många bilar som kör genom staden.

 

Projekt

 

Visualisering i centrum

Avslutat

 

Mätvärdena kommer visualiseras och kommuniceras på ett tydligt och tankeväckande sätt med en innovativ designad demonstratör. Detta kommer att öka medvetenheten hos invånarna och göra dem medvetna om att deras beteende direkt kan påverka luftkvalitén beroende på hur de beter sig.