Om Green Citizens

I projektet "Green citizens of Europe" tar Umeå på sig ledartröjan, och tillsammans med internationella samarbtesparter utvecklar man nya idéer som ska göra det lättare och roligare att leva mer hållbart.

 

Syfte

Främja hållbart boende och resande i Umeåregionen och utveckla en organisation som stöd i det arbetet. Ett flertal både nya, innovativa metoder och tekniker samt beprövade metoder i nya miljöer för att främja hållbart resande och boende kommer att prövas och utvärderas för lämpliga målgrupper inom ramen för projektet.

 

Mål

Målsättningen är att denna pilotplattform ska generera förutsättningar för att omsätta innovativa idéer till nyföretagande i Umeåregionen med inriktning på hållbar teknik. Projektet har tre övergripande mål:

 

•att förbättra tillgänglighet och mobilitet och möjliggöra en hållbar regionförstoring i Umeåregionen

 

•att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer med speciell fokus på energi- och resurshushållning.

 

•Dessutom finns tydliga mål i projektet att öka hälso-, integrations- och jämställdhetsfrämjande verksamheter samt att minska miljöpåverkan i det regionala transportsystemet.

 

Målgrupp

Målgruppen för hela projektet är invånare och besökare som rör sig inom Umeåregionen. För respektive delaktivitet i projektet fokuseras på olika målgrupper, vissa aktiviteter är riktade till en bred allmänhet och andra fokuserade på en specifik målgrupp, se specifikation i aktivitetsförslagen nedan. Formell projektägare är Umeå kommun som tillsammans med övriga kommuner i Umeåregionen är företrädare för medborgarna i regionen, med stöd av och i samverkan med övriga samhällsaktörer

 

Projektbeskrivning

Projektet består av ett stort antal aktiviteter spridda i tiden över hela projektperioden. För överskådlighet i projektet har vi delat in aktiviteterna i projektet i fem aktivitetsområden utöver obligatoriska projektadministrativa åtgärder som Life+-programmet kräver. Att aktiviteterna är av skiftande karaktär har bedömts vara en fördel för att kunna få en bredd i utvärderingen av vilka aktiviteter i projekter som är mest verkningsfulla och därför efter projekttidens slut bör överföras till kontinuerlig verksamhet i regionen.

 

Kontinuerlig uppföljning/utvärdering och prioritering av de föreslagna aktiviteterna i projektet kommer att ske löpande i projektets styrgrupp.